هدیه ازدواج وزیر بهداشت به یک پرستار

تقدیر وزیر بهداشت از پرستاری که مراسم ازدواجش را به تعویق انداخت . هدیه ازدواج این پرستار توسط معاون پرستاری به نمایندگی از وزیر بهداشت اهدا ش.